Töökeskkonna riskianalüüs

 

Riskianalüüsi eesmärgiks on leida töökeskkonnas kõik ohud, mis võivad töötajaid töökohal ohustada, hinnata ohu tekkimise tõenäosust, 

 ning mõelda, mida saaks ette võtta, et see oht kunagi ei realiseeruks,  ei juhtuks tööõnnetusi ja töötajatel ei tekiks tööga seotud haigestumisi.

 

Tulenevalt Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse (TTOS) § 13 lõige 1 punkt 3 on tööandja kohustatud korraldama töökeskkonna riskianalüüsi,

 mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele, 

samuti hinnatakse töökohtade ja töövahendite kasutamisega ja töökorraldusega seotud riske. Riskianalüüsi tulemused vormistatakse kirjalikult ja 

neid säilitatakse 55 aastat.

Riskianalüüsi 5 sammu: 

  1. ohutegurite väljaselgitamine (kohapeal töötajate töötingimustega tutvumine, vajadusel töökeskkonna ohutegurite mõõtmine)
  2. ohustatud isikute väljaselgitamine
  3. riski suuruse hindamine, olemasolevate  meetmete efektiivsust hindamine
  4. riskianalüüsi dokumendi koostamine
  5. tulemuste analüüs ja tegevuskava koostamine